Ünlülerin Medyum u Medyum Tufan Hoca Her türlü sorununuzda Sizlerin yanında... MEDYUM TUFAN

“Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lâkin sâlihlerin duâsı, nüzûl etmiş ve edecek olan elem ve musîbeti def etmeğe ve kaldırmağa medâr olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları, duâ ediniz."

Nuh tufanı

Bazı konulardaki bilgi aktarımlarımda gerek çeşitli kitaplardan ansiklopedilerden kaynaklardan; gerekse internet ağı üzerindeki bazı kaynaklardan faydalanmaktayım ,kaynakların çokluğundan ziyade yazdığım bu bilgilerin tüm İslam aleminin paylaşılması gereken ortak bulguları ve ortak bilgileri olduğu kanaatimden kaynak göstermekten ziyade bu muhteşem aydınlatıcı çalışmalarda emeği geçen her araştırmacı,düşünür,yazarımıza  teşekkür etmeyi borç bilirim .
Sayın Hocam ,yazılarınızı hemen her gün takip ediyorum, birbirinden ilginç konular yazıyorsunuz, hele son zamanlarda ki Cinler ve Yaşananlar konusu insanın içini ürpertiyor doğrusu. Açıkçası bende buluğ çağı dönemimde bir varlık görmüştüm 3 gece üst üste yanıma geldi. Aileme anlatmama rağmen bana inanmamışlardı neyse ki kötü olaylar başıma gelmedi.
Hocam benim sorum şu: NUH TUFAN’ı konusunda bizleri aydınlatır mısınız?
Ne zaman meydana gelmiş,nasıl oluşmuş ve nerde olmuştur?
İsminizde Tufan olduğundan bu konuda ki araştırmalarınızı merak ediyorum .

NUH TUFANI GERÇEĞİ

Anlaşıldığı  gibi Kuran'da Tufan hadisesiyle tüm dünyanın değil, sadece Nuh kavminin helak edildiği bildirilmektedir.
Yapılan arkeolojik kazı ve çalışmalar neticesinde ise Tufan'ın tüm dünyayı kaplayan evrensel bir olay değil, Mezopotamya'nın bir bölümünü etkisi altına almış olan çok geniş bir afet olduğunu göstermektedir.
Ayrıca Kuran'da, geminin Tufan sonrası "Cudi"ye oturduğu bildirilmektedir. "Cudi" kelimesi kimi zaman özel bir dağ ismi olarak alınır, oysa kelime Arapça'da "yüksekçe yer, tepe" anlamına gelmektedir.
Cudi" kelimesinin bu anlamından, suların ancak belirli bir yüksekliğe eriştiği, karayı bütünüyle kaplamadığı anlaşılmaktadır.
Tufan olayının kutsal kitaplarda ve efsanelerde anlatıldığı gibi tüm yeryüzünü ve yeryüzündeki tüm dağları yutmadığını, sadece belirli bir bölgeyi kaplamış olduğunu Kuran'dan öğrenmekteyiz.
Tufan'ın gerçekleştiği düşünülen arkeolojik bölgede yapılan kazılar bunu kanıtlamaktadır.
Bilindiği gibi Dicle ve Fırat nehirleri Mezopotamya'yı boydan boya kesmektedir. Anlaşılan odur ki, olay anında, bu iki nehir ve irili ufaklı bütün su kaynakları taşmış, bunlar yağmur sularıyla birleşerek büyük bir su baskını oluşturmuşlardır. Kuran'da bu olay şöyle bildirilmektedir:
Kuran'da, Tufan olayı, Tevrat'ta ve çeşitli kültürlerde geçen Tufan anlatımlarından çok daha farklı bir biçimde aktarılmaktadır.
Tevrat'ta bu tufanın evrensel olduğu ve tüm dünyayı kapladığı söylenir.
 Oysa Kuran'da Tufan'ın evrensel olduğu şeklinde bir ifade yoktur. Aksine ilgili ayetlerden Tufan'ın yöresel olduğu ve tüm dünyanın değil,
sadece Hz. Nuh'u yalanlayan kavmin cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Helak olanlar Hz. Nuh'un tebliğini reddeden ve isyanda direten kavimdir. Bu konudaki ayetleri birlikte okuduk ,inceledik.
Allah, Nuh Tufanı'nı, insanlara bir ibret ve ders konusu teşkil etmesi için, farklı toplumlara gönderdiği peygamberler ve kitaplar yoluyla aktarmıştır.

Ancak her defasında metinler orijinalinden uzaklaştırılmış ve Tufan anlatımlarına mistik, mitolojik öğeler katılmıştır.

Arkeolojik bulgularla uyuşan ve onları tasdik eden tek kaynak ise Kuran'dır. Bunun nedeni, Allah'ın Kuran'ı en küçük bir değişikliğe uğramadan korumuş olmasıdır.

Hz.NUH

Hz. Nuh  aleyhisselam, İdris aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberdir. Peygamberlerin büyükleri olan ve kendilerine “azm edilen” denilen altı peygamberden ikincisidir. Bunun nedeni kavminin Nuh Tufanı diye adlandırılan bir gazap ile cezalandırılmalarındandır. (Bu altı büyük peygamber şunlardır: Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Isa ve peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.), 
Hz. NUH'un hayati

Hz. Nuh, İdris aleyhisselam göğe çıkarıldıktan sonra azan insanlara peygamber olarak gönderildi. İnsanlar putlara tapmaya başlamışlardı.. Cenab-i Hak bunun için Nuh aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. O zaman 50 yaşında idi.
Yıllarca insanları dine davet etti, putlara tapınmaktan sakındırdı ve
Allahü Tealaya ibadet etmelerini söyledi.
Ama Nuh aleyhisselama kendi oğlu Yam yani Ken'an bile iman etmedi, hatta alaya alıp işkence ettiler:
(A'raf, 59)« Andolsun ki Nuh'u elci olarak kavmine gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim ! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka Tanrınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum ».
Nuh aleyhisselam insanlarin davetine icabet etmedikleri için onlara beddua etti:
(Nuh, 24) .« (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin ancak saskınlıklarını artır »
Allahü Teala da bundan sonra Nuh aleyhisselam gemi yapmasını emretti:
(Hud, 37) .« Gözlerimizin önünde ve vahyimiz (emrimiz) uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana (bir şey) söyleme ! Onlar mutlaka boğulacaklardır ! »
 Gemi bitince Tufan oldu (denizler taştı ve her taraf su oldu). Nuh aleyhisselam sayısı 80 kişi kadar olan mü'minler ile 3 katlı olan gemiye bindi.
Nuh aleyhisselam gemiye her hayvandan birer çift aldı. Oğlu Ken'an'ı da gemiye almak istedi, ama o "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım" dedi, gemiye binmedi ve hemen bir dalga onu alıp bogdu.
Allah’u Teala da Nuh aleyhisselamin bu oğlu hakkında af dilemesine karşılık:
(Hud, 46) « (...) Ey Nuh ! O asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme.(...) » buyurdu.
Sular dağları aştı, insanlar ve hayvanlar telef oldu. 150 gün geçtikten sonra Allahü Teala: « Yere suyunu çek; göğe: ey gök sen de yağmurunu tut » buyurdu ve bunun üzerine yağmur durdu, sular çekildi.
Ve gemi CUDİ isimli dağa oturdu.
Hz. Nuh'a inanıp kurtulan insanlar aç oldukları ve dağda yiyecek olmadığı için Nuh aleyhisselamin emri üzerine ellerinde olan bütün yiyecekleri birleştirdiler ve böylece ilk defa AŞURE yemeğini yaptılar.
İnsanlar Nuh aleyhisselamin 3 oglu Sam, Ham ve Yafes'ten türediği için
Hz. Nuh'a ikinci Adem de denir. Nuh aleyhisselamin 1000 yaşında vefat ettiği söyleniyor, ama
Kur'an-i Kerim'de : (El-Ankebut, 14) « Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik de o 1000 yıldan 50 yıl eksik bir süre yanlarında kaldı.(...) » geçiyor. .
Hz. Nuh gemicilerin ve marangozların piri sayılır, çünkü bu işleri Allah'ın ihsanıyla ilk defa o yapmıştır.
Şimdide Kuran’ı Kerimin 71 .suresi olan Nuh Suresine bakalım,
NUH suresi
Nuh suresi Mekke'de nazil olup 28 ayettir.
Sûrede başlıca, Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nuh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır.

1 - Şüphesiz biz Nûh'u, kavmine, "Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar" diye peygamber olarak gönderdik.


2-Nûh şöyle dedi: "Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."

3-4 "Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz."

5 - Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim."

6"Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı."


7 "Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler."


8 "Sonra ben onları açık açık davet ettim".


9 "Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum."

10 "Dedim ki: Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü o çok bağışlayıcıdır.'

11  (Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin

12 Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.'

13    Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?'


14   Halbuki, o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.


15   Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?

 16     Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'


17   Allah, sizi (babanız Adem'i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)


18 Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi (yeniden) çıkaracaktır.'


19-20   Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz.' "


21    Nûh dedi ki: "Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular."


22    "Bunlar da, çok büyük bir tuzak kurdular."


23   Şöyle dediler:  Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd'i, Süvâ'ı, Yeğus'u, Ye'ûk'u ve Nesr'i hiç bırakmayın."

 24   "Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır."

 25  Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar


26     Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!"


27   "Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kafir kimseler yetiştirirler."

 
28 "Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır."

 Nuh  Tufanı  olayı ,Nuh suresinin dışında

Kuran'da  Hud-25 ile Hud-50 arası

Muminun-22 ile Muminun-30 arası ve

Yunus-71-72-73-74 de geçer.

Şimdi  bu  ayetlerimize bakalım :

Hud Suresi   25- 49

25  Andolsun, biz Nûh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: "Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."

26  "Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum."

27 Kavminin inkâr eden ileri gelenleri, "Biz, senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz" dediler.

28   Nûh dedi ki: "Ey Kavmim! Söyleyin bakalım; şâyet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerinde isem ve O kendi katından bana bir rahmet vermiş de, siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde, biz sizi ona zorlayacak mıyız?" 

29   "Ey kavmim! Buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükâfatım ancak Allah'a âittir. Ben o iman edenleri (teklifinize uyarak) kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum."

30   "Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz?"

31   Size ben, "Allah'ın hazineleri yanımdadır", demiyorum; gaybı da bilmem. "Ben bir meleğim" de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, "Allah onlara asla hiçbir hayır vermez" de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zâlimlerden olurum.

32    Dediler ki: "Ey Nûh! Bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir."

33  Nûh dedi ki: "Onu size, dilerse ancak Allah getirir ve siz (Allah'ı) âciz bırakamazsınız." Nûh dedi ki: "Onu size, dilerse ancak Allah getirir ve siz (Allah'ı) âciz bırakamazsınız."
 

34  Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse, öğüdüm size fayda vermez. O, sizin Rabbinizdir ve O'na döndürüleceksiniz.

HUD SURESİ DEVAMI  

33  Nûh dedi ki: "Onu size, dilerse ancak Allah getirir ve siz (Allah'ı) âciz bırakamazsınız." Nûh dedi ki: "Onu size, dilerse ancak Allah getirir ve siz (Allah'ı) âciz bırakamazsınız."
 
34  Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse, öğüdüm size fayda vermez. O, sizin Rabbinizdir ve O'na döndürüleceksiniz.

35 (Ey Muhammed!) Yoksa "Onu (Kur'an'ı) kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer onu uydurmuşsam, suçum bana âittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım."

36     Nûh'a vahyolundu ki: "Kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka, artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde, onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme."

37     Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır."

38    (Nûh) gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar, onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: "Bizimle alay ediyorsanız, sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz."

39     Artık, geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız.

40 Nihayet emrimiz gelip, tandır kaynamaya başlayınca (sular coşup taşınca) Nûh'a dedik ki: "Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki âilen ile iman edenleri ona yükle." Ama, onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.

 41 (Nûh), "Binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." dedi.

42  Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nûh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, "Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin, inkârcılarla birlikte olma" diye seslendi.

43   O, "Ben, kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım" dedi. Nûh, "Bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç, onun azabından korunacak hiç kimse yoktur" dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu.

44    Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu" denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cûdî'ye oturdu ve "Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun!" denildi.

45    Nûh Rabbine seslenip şöyle dedi: "Rabbim! Şüphesiz oğlum da âilemdendir. Senin va'din elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin."

46   Allah, "Ey Nûh! O asla senin âilenden değildir. Onun yaptığı, iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim" dedi.

47  Nûh, "Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum" dedi.

 48   Ona denildi ki: "Ey Nûh! Sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle (gemiden) in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki, biz onları (dünyada) yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak."

 49   İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü (iyi) sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır.

Müminun Suresi


Müminun 22   Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.

Müminun 23  Andolsun biz, Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?" dedi


 Müminun 24    Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: "Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık."

Müminun 25  "Bu, ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyle ise bir müddet onu gözetleyiniz."

Müminun 26   (Nûh), "Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!" dedi

Müminun 27   Bunun üzerine Nûh'a, "Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap" diye vahyettik. "Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, (sular coşup taştığında Nûh'a) dedik ki: "Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma! Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır."

Müminun 28  Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman: "Bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamd olsun" de

Müminun 29   Yine de ki: "Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın

 Yunus suresi

Yunus 71   Nûh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim! Eğer benim konumum ve Allah'ın âyetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, (biliniz ki) ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de (bana) ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın! Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın; bana mühlet de vermeyin!


Yunus 72   Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim, ancak Allah'a aittir. Bana müslümanlardan olmam emredildi."

Yunus 73    Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Âyetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan (fakat söz anlamayan)ların sonu nasıl oldu!

Yunus 74     Sonra, onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz

Dilek Kutusu Çok Yakında Tekrar Aktif Olacaktır ... !!!
Tılsımlı Kravatlar & Tılsımlı Gömlekler
Tılsımlı Yüzükler & Kolyeler
Tılsımlı Giysiler Takılar
Talepler kişilerin İstekleri ve Amaçlarına göre değişiklik arzetmektedir. En Çok Talep Edilen Konuların Başında:

- Siyasi Rekabette Üstünlük
- Parasal Güç
- İdarecilik Elde Etme
- Aile Huzurunun Sağlanmasİ
- Rakiplere Üstünlük
- Cazibe Merkezi Olma
Medyum Tufan ' la Tanışmak Görüşmek isteyen, bilgi almak sohbet etmek isteyen siz Medyum Tufan severleri Bir araya geliyor...

Güncel Buluşmalar
Buluşmalardan Resimler
Online  :9 Bugün  :304 Toplam  :2130599 
Medyum Tufan TUFAN'a ulaşmak ve yardım almak için :
Gsm: 0532 484 30 33 / Tel : 0212 296 67 23
Nişantaşı / İSTANBUL
Ana Sayfa Videolar İletişim HakkımdaBasında Biz Medyum Tufan Başvuru Konuları Bakımlar Büyü ve EtkileriBilinmeyenler Merak Edilenler Parapsikoloji Vefkler Damla Bilişim Karakter Boyutu:12 Px Karakter Boyutu:13 Px Karakter Boyutu:14 Px Yazdır Arkadaşına Gönder